ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအား ေကာ္ပိုေရးရွင္းအသြင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းေရး အစည္းအေ၀း ဆ႒မႀကိမ္က်င္းပခဲ့

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းအသြင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဆ႒မ အႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လိုအပ္တဲ့မူ၀ါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ရည္ရြယ္က်င္းပတာလို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာက်င္းပခဲ့့တာလို႔သိရပါ တယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုေရးရွင္းအသြင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဥပေဒျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီးအေသးစိတ္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေ၀းကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးတက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိဌာနေတြက ဌာနအႀကီး အကဲေတြ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးနဲ႔ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔ ၀င္ေတြပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လိုသိရပါတယ္။