ျမန္မာ့စီပြားေရးဘဏ္ ၄၇ ခုတြင္ အြန္လိုင္းေငြလႊဲစနစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၄၇ ဘဏ္မွာ အြန္လိုင္းေငြလႊဲစနစ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Online Remittance စနစ္နဲ႔ အဲဒီဘဏ္ေတြမွာလႊဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းအျပင္ Fax Remittance နဲ႔လည္း ေန႔ခ်င္းၿပီး ထုတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလိုလႊဲႏိုင္တာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ဘဏ္ခြဲ ၁၆ ခု၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ဘဏ္ခြဲ ၆ ခု၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၃ ခု၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၂ ခု၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၂ ခု၊ ကယားျပည္နယ္မွာ ၁ ခု၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၃ ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၂ ခု၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၄ ခု၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၂ ခု၊ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ၁ ခု၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၃ ခု၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂ ခုတို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ E-Remittance (အြန္လိုင္း) နဲ႔ ေငြလႊဲျခင္းအတြက္ က်ပ္ (၁၀၀) ကို ငါးျပားႏႈန္း က်သင့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳခနဲ႔ Fax အသံုးျပဳခ၊ ေၾကးနန္းခေတြကို ပံုေသ ၅၀၀ က်ပ္ေကာက္ခံတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  Online Remittance စနစ္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲေပါင္း ၄၇ ခု၊ Fax ေငြလႊဲစနစ္နဲ႔ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၅၃ ဘဏ္၊ ေၾကးနန္းေငြလႊဲစနစ္ျဖင့္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၂၉ ဘဏ္၊ ေငြလႊဲလက္မွတ္စနစ္နဲ႔ ဘဏ္ခြဲအားလံုးမွာ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈ ရႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေငြလက္ခံမယ့္သူရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေဖာ္ျပေပးရန္ ဘဏ္ကေနခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားေပးတာျဖစ္ၿပီး ေငြလက္ခံတဲ့သူရဲ႕ စာရင္းအမွတ္ေဖာ္ျပေပးရန္ အဲဒီစာရင္းကို ဘဏ္ကေန ခ်က္ခ်င္းစာရင္းေျပာင္းေပးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း