ျပည္တြင္းပညာေရးေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္တာေတြကို ေမးျမန္းေပးထားပါတယ္