ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေနရာေတြမွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈအေၾကာင္း ေဟာေျပာမည္

တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ေနရာေတြမွာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳတဲ့အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈေတြ အေၾကာင္း လိုက္လံေဟာေျပာေပးမယ္လို႔ Telenor Myanmar ကေျပာပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္း) တို႔မွာ ျပည္နယ္အလိုက္ ဆက္ဆံေရးအရာရွိ (၈) ေယာက္ ခန္႔အပ္ထားၿပီး သူတို႔နဲ႔တစ္ဆင့္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးသင္တန္းေတြကို မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေခ်ာင္းဆုံ၊ ရြာလြတ္၊ မူးရစ္ကေလး၊ ကမာေကး နဲ႔ မုဒြန္း စတဲ့ (၅) ေနရာမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဘးကင္းသည့္အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ လမ္းညႊန္စာအုပ္ေတြကို http://bit.ly/TelenorSafeInternet မွတစ္ဆင့္ ရယူႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။