ေရႊဝယ္ေရာင္းမ်ားအတြက္ အြန္လုိင္းအသုံးျပဳ မဟာဗ်ဴဟာ သင္တန္းအခမဲ့ ဖြင့္လွစ္မည္

Victory Investment Fund မွ ေရႊဝယ္ေရာင္းမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာသင္တန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ မွ ၂၅ ရက္အထိ၊ ညေန ၅ နာရီ မွ ၇ နာရီအထိ မန္းတြင္အခမဲ့ဖြ င့္လွစ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အြန္လုိင္းအသုံးျပဳလွ်က္ ႏုိင္ငံတကာေရႊ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္း/ဝယ္ျခင္း၊ ေရႊ ႏွင္႔ ေငြေၾကးမ်ား ေရာင္း/ဝယ္ျခင္း မိတ္ဆက္၊ CFDs နည္းအသုံးျပဳၿပီး ေရႊေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏွင္႔ ကမာၻ႕ေရႊေစ်း အတက္အက်ကုိ ခန္႔မွန္းနည္းစနစ္မ်ား၊ ေရႊေရာင္း/ဝယ္ဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဆုံး႐ႈံးႏုိင္ေျခကုိ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းစတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကုိ စာေတြ႔/လက္ေတြ႔ သင္ႀကားပို႔ခ်ေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သင္တန္းကာလအတြင္း အေလ့အက်င့္ ရရွိေစရန္အတြက္ မည္သူမဆိုအခ်ိန္မေရြး (အခမဲ့) ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ Free Demo Trading Accountနဲ႔ သင္ၾကားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တန္းခြဲတစ္ခုလွ်င္ လူဦးေရ ၃၀ သာ လက္ခံမွာျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို Victory Investment Fund မႏၲေလးဖုန္း ၀၉၉၆၄၄၄၆၂၂၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း