ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Online Booking System အတြက္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ အသိေပး

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ Online Booking System က်င့္သံုးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြဆီကို အသိေပးတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ယာဥ္ႏွစ္လဲမွတ္ပံုတင္ ယာဥ္စစ္ေဆးရက္ခ်ိန္းကို ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းမွတ္သားတဲ့စနစ္ (Online Booking System) ကို ၂၇.၁၂.၂၀၁၇ ရက္ကေနစၿပီး က်င့္သံုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ခ်ိန္းရယူလိုတဲ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ၂.၁.၂၀၁၈ ရက္ကစတင္ၿပီး ယာဥ္စစ္ေဆးရမယ့္ရက္ကို အြန္လိုင္းဘိုကင္စနစ္နဲ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီစနစ္ကို ႏွစ္လဲေမာ္ေတာ္ကားေတြသာ စတင္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ယာဥ္ရဲ႕သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္မတိုင္ခင္ သံုးလႀကိဳတင္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီး ငါးႏွစ္သက္တမ္း ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိတဲ့ ယာဥ္ေတြအေနနဲ႔လည္းေကာင္း ရက္ခ်ိန္းရယူႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရက္ခ်ိန္းရယူၿပီး သက္တမ္းတိုးမယ့္ရက္မွာ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္သူေတြဟာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္မွာ အမည္ေပါက္သူကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္မလာေရာက္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးကေန အမည္ေပါက္သူရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို တင္ျပရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ႏွစ္လဲမွတ္ပံုတင္ယာဥ္ စစ္ေဆးရက္ခ်ိန္းရယူဖို႔ အနည္းဆံုးသံုးရက္ကေန အမ်ားဆံုးရက္ ၃၀ အထိ ႀကိဳတင္ရယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

www.rtad.gov.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာကေနတစ္ဆင့္ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ခ်ိန္းရယူထားတဲ့ရက္မွာ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ရက္ခ်ိန္းရထားတဲ့ရက္ မတိုင္ခင္တစ္ရက္ ႀကိဳတင္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း