ေနာက္လအထိ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Ooredoo ၏ ေပါင္းကူး Data စနစ္

ေနာက္လအထိဆက္လက္ အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ Ooredoo ရဲ႕ ေပါင္းကူး Data စနစ္ကို စတင္ မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

အမ်ိဳးအစားရွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး တစ္လအတြက္အသံုးျပဳနည္းတဲ့ အနည္းဆံုးေဒတာပမာဏ 800MB အတြက္ က်သင့္ေငြ ၉၉၉ က်ပ္မွ ေဒတာပမာဏအမ်ားဆံုး 130GB အထိ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီ အင္တာနက္ Pack ေတြအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္ကာလမွာ ရက္၃ဝ ၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ *140# သို႔ေခၚဆိုၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

ေပါင္းကူးေဒတာ Pack ကို အသံုးျပဳလ်က္ေနရွိၿပီး ေနာက္ထပ္ ေဒတာ Pack အသစ္တစ္ခု ထပ္မံ၀ယ္ယူလိုက္ရင္ အလိုအေလ်ာက္ သက္တမ္းတိုးသြားၿပီး လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ ေဒတာ Pack မွ လက္က်န္ေဒတာေတြကို ဆက္လက္အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။