ေစ်းကြက္ထပ္မံ ဝင္ေရာက္မည့္ V7 မွာလည္း FullViewTM Display ႏွင့္ 24MP ကင္မရာဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာ

Vivo အေနအျဖင့္ မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်ရန္ ရွိလာသည့္ ထုတ္ကုန္သစ္မွာ V7 ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အဆိုပါ V7 သည္ V7+ နည္းတူပင္ FullViewTM Display ကိုပင္ အသံုးျပဳလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

Vivo ၏ အစဥ္အလာအရ ယခု ထပ္မံျဖန္႔ခ်ိမည့္ V7 သည္ ယခင္က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ V7+ ထက္ ပိုမုိေစ်းႏႈန္းသက္သာမည့္ ဖုန္းတစ္လံုး ျဖစ္မည္မွာ အေသအခာ် ျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္း မည္မွ် ကြာျခားသြားမည္၊ အရည္အေသြးပိုင္း မည္မွ်ကြာျခားသြားမည္ ဆိုသည္ကိုမူ သတင္းအတိအက် ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေပ။

သို႔ရာတြင္ V7 ကို FullViewTM Display ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ဖုန္းႏွစ္လံုး၏ အရည္အေသြးပိုင္းမွာ မ်ားစြာကြာျခားမႈ မရွိႏိုင္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။ ထို႔အျပင္ V7 ၏ အေရွ႕ကင္မရာ mega pixel ပမာဏမွာလည္း 24MP အထိ ေထာက္ပံ့ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

V7 အေနျဖင့္ FullViewTM Display ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ fingerprint scanner မွာ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ ေက်ာဘက္ တြင္သာ ထည့္သြင္းထားၿပီး Face Access ကိုလည္း အေျပာင္းအလဲမရွိ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ V7 သည္ V7+ ထက္ မည္မွ် တန္ဖိုးေလ်ာ့နည္းသြားမည္ကို မသိရွိရေသးဘဲ အခ်ဳိ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္သာ အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲ ရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Vivo သည္ ၎တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို လူငယ္ႀကဳိက္ျဖစ္သည့္ Selfie ကင္မရာအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈ၊ Hi-Fi အသံထြက္ ရယူႏိုင္မႈ၊ Game Mode စသည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ဦးစားေပး ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ smartphone brand တစ္ခု ျဖစ္သည္။

-ကိုသက္