ေက်ာင္းသုံး ဖတ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမလက္စြဲ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ တြင္ အၿပီးေရးဆြဲမည္

Grade-1 ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကေလးငယ္ေတြအားလုံး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ Grade-2 သင္႐ိုးသစ္နဲ႔ သင္ယူရမွာ ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနတဲ့ အတန္းေတြ အကုန္လံုးရဲ႕ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္ေတြ နဲ႔ ဆရာ ဆရာမ လက္စြဲ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြ အားလံုးကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ မွာ အၿပီးေရးဆြဲမယ္လုိ႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

” သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ျပဳစုေရးဆြဲသူေတြ အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသုံးဖတ္စာအုပ္ေတြကို ေရးဆြဲရာမွာ ေျမျပင္ေပၚမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ဆရာ၊ စာသင္ခန္း၊ စာသင္ခ်ိန္စတာေတြနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္း စားရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြကို ေရးဆြဲရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္တယ္ ” လုိ႔ ၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၁၁ တန္းပညာေရးကေန KG+ ၁၂ ပညာေရးကိုေျပာင္းလဲရာမွာ လက္ရွိ ၂ တန္းတိုးလာေသာ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ တိုးျမႇင့္ခန္႔ထားေပးရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ျမင့္မားေနတဲ့အတြက္ စာသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမိုရရွိေစဖို႔လဲ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးက႑မွာ အေျခခံပညာက႑ မူလတန္းပညာေရးဟာ အေရးအႀကီးဆုံး ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

-သႏၲာ