ေကာ္ဖီပုံစံမ်ိဳးစုံကိုေဖ်ာ္စပ္ႏိုင္မည့္ Arist All-in-one ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္

Smartphone-Controlled-Coffee-Maker.jpg

ေကာ္ဖီေစ့မ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးေကာ္ဖီတစ္ခြက္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အထူးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဖ်ာ္စပ္နည္းမ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ အမ်ားစုသည္ ေကာ္ဖီအား ပုံစံတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ေဖ်ာ္စပ္တတ္ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ျဖစ္လာေစရန္ Arist ကဲ့သို႔ All-in-one ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ၎ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္သည္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေကာ္ဖီကိုႏွပ္ေပးႏိုင္သည္။ Arist ေကာ္ဖီစက္တြင္ ေကာ္ဖီေစ့မ်ားထည့္သြင္းရန္ အကန္႔ႏွစ္ခု၊ အ႐ြယ္အစားခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည့္ ေကာ္ဖီေစ့ႀကိတ္စက္၊ ေကာ္ဖီမႈန္႔အေလးခ်ိန္ အာ႐ုံစနစ္၊ ေရအျပင္ ႏြားႏို႔အပူခ်ိန္ႏွင့္ စီးဆင္းမႈကို ခ်ိန္ညိႇႏိုင္ျခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္ သၾကားေရာစပ္ေပးျခင္း၊ သၾကားရည္ သို႔မဟုတ္ ေခ်ာကလက္ေရာစပ္ျခင္းႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ သန္႔ရွင္းႏိုင္ျခင္း စသည့္စနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ Arist All-in-one ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ကို မိုဘိုင္း app ျဖင့္လည္း တြဲဖက္အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး app အတြင္းရွိ ခ်ိဳျခင္း၊ ခါးျခင္း၊ ျပင္းျခင္း၊ ပူျခင္းႏွင့္ ေအးျခင္း စသည့္ေ႐ြးခ်ယ္မႈ မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ app ကို အသုံးျပဳ၍ ေကာ္ဖီကိုႀကိဳတင္ေဖ်ာ္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး သုံးစြဲသူ၏ႏွစ္သက္သည့္ အရသာေပၚမူတည္ကာ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖ်ာ္စပ္ေစႏိုင္သည္။
-စိုးထက္
Ref: Coolest-Gadgets