ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္အရ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ၉.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္အခ်က္ ပါဝင္င္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းမွာ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ၉.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္အခ်က္ ပါဝင္ပါတယ္။

ေျခာက္လစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတန္ဖိုး (GDP) ကို ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ၇.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ဖို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းဆိုတာကေတာ့ အေျခခံႏွစ္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္တယ္လို႔ အဲဒီအမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းေတြအရ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ ၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ ၉.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္ အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ ေျခာက္လ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူေတြ သိရွိေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြကေန ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ၿပီး အႀကံျပဳစာေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုးကို လိပ္မူေပးပို႔ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း