အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္á€

IMG_6993.gif

အမ်ဳိးသားစီမံခန႔္ခဲြမႈေကာလိပ္တြင္ အ႒မအႀကိမ္အျဖစ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းပညာႏွင့္ စီမံခန႔္ခဲြမႈဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ရက္ (ခန္႔မွန္း) တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ေပးမည့္ ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ အထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းဝင္ခြင့္ေၾကညာမည့္ရက္မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလကုန္ (ခန္႔မွန္း)ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းကို ၉ လ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘဲြ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီးအပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပဲြကို ႏုိဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လယ္၁၂ နာရီအထိ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး Tourism ဆိုင္ရာဗဟုသုတႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ၂ နာရီေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ လိုင္စင္ဓာတ္ပံု ၂ ပံု၊ ဘဲြ႕လက္မွတ္မိတၱဴ (မူရင္းအားတိုက္႐ိုက္စစ္ေဆးရန္ ယူေဆာင္လာပါရန္)၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းႏွင့္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း၊ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ ခြင့္ျပဳသည့္ စာတို႔ကို တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက အမ်ဳိးသားစီမံခန္ခဲြ႔မႈ ပညာေကာလိပ္ ဖုန္း- ၂၉၂၅၆၆၊ ၂၀၀၆၃၉ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္သည္။