အၾကမ္းဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ iPhone 6 Sapphire display ဗီဒီယိုမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလာ

2.png

၄.၇ လက္မ iPhone 6 တြင္ အသံုးျပဳမည့္ အၾကမ္းဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ sapphire display ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗီဒီယိုမ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

၄.၇ လက္မ sapphire crystal display cover အေၾကာင္းကို ဆန္နီဒစ္ခ္ဆန္ဆိုသူက ဗီဒီယိုတစ္ခုျဖင့္ ပထမဦးဆံုး ေဖာ္ျပခဲ့သလို မားကက္စ္ဘေရာင္လီဆိုသူကလည္း sapphire display ၏ အၾကမ္းဒဏ္ခံႏိုင္ပံုကို YouTube တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘေရာင္လီ၏ ဗီဒီယိုတြင္ sapphire display ကို ဓားျဖင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျခစ္ရာမ်ား မထင္က်န္ခဲ့သလို ပ်က္စီးမႈလည္း မျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ၎သည္ display ကို ေခါက္ခ်ိဳးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မိမိ၏ အားျဖင့္ display ကို လံုးဝမခ်ိဳးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။