အြန္လိုင္းေပၚမွ စာအုပ္မ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ အသံထြက္ဖတ္ႏိုင္မည့္ Myanmar Speech Engine ကို မ်က္မျမင္မ်ားအတ

အြန္လိုင္းေပၚမွ စာအုပ္မ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ အသံထြက္ဖတ္ႏိုင္မည့္ Myanmar Speech Engine ကို မ်က္မျမင္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္ Information & Communication Technology Dept) မွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (Project Management-Oracle Core Banking) ဦးေသာင္းထိုက္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

“မ်က္မျမင္ေတြက အင္တာနက္က e Book ကုိ ဖတ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုက အသံအလွဴခံတယ္ေလ။ သြားသြားၿပီး ဖတ္ျပရတယ္။ အခု အဲဒီ e Book ေတြကို ေအာ္တိုမစ္တစ္ဖတ္ေပးမယ္။ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႔ပဲလာလာ ၀င္းေဖာင့္နဲ႔ပဲလာလာ ျမန္မာေဖာင့္နဲ႔လာသမွ် ကိုဖတ္ႏိုင္တဲ့ Speech engine လိုအပ္တဲ့အတြက္ လွဴဒါန္းမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေသာင္း ထိုက္ေက်ာ္ကေျပာသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္အေနျဖင့္ အနာဂတ္အလင္းတန္းအမည္ရွိ ေဖာင္ေဒးရွင္းျပဳလုပ္ထားၿပီး ယင္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ The Music Run အမည္ရွိသံစဥ္မ်ားႏွင့္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ ကို ေဆာင္ရြက္ ထားၿပီး ယင္းၿပိဳင္ပြဲမွ ရရွိလာေသာဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ Myanmar Speech Engine ကို လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။