အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု Telenor ေျပာၾကား

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ Telenor က ေျပာပါတယ္။

လုပ္ငန္း သေဘာသဘာဝ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသူေတြနဲ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈေတြကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ Telenor ရဲ႕ ေကာ္ပိုရိတ္ေရးရာ အရာရွိခ်ဳပ္သစ္ျဖစ္သူ Mr. Hans Martin Hoegh Henrichsen ကေျပာပါတယ္။ Telenor Myanmar က ၂၀၁၈ ခုနစ္မွာ Mr. Hans Martin Hoegh Henrichsen ကို ကုမၸဏီရဲ႕ ေကာ္ပိုရိတ္ေရးရာ အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုလို ေျပာၾကားလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟန္စ္မာတင္ဟာ ယခုရာထူးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ကို တယ္လီေနာစတင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကတည္းက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဂူနာ ဘာတယ္လ္ဆန္ရဲ႕ တာဝန္ေတြကို လႊဲေျပာင္း ထမ္းေဆာင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း