အေျခခံပညာ နဝမတန္းေက်ာင္းတြင္းစစ္ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ အတန္းအသီးသီး၏ စာေမးပြဲကာလသတ္မွတ္ က်င္းပသြားမည့္ အစီအစဥ္ထုတ္ျပန္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ အေျခခံပညာ နဝမတန္းေက်ာင္းတြင္းစစ္ (ျပင္ပေျဖ) စာေမးပြဲေတြနဲ႔ အတန္းအသီးသီးရဲ႕ စာေမးပြဲ ကာလသတ္မွတ္ျခင္းနဲ႔ ေအာင္စာရင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းတို႔ က်င္းပသြားမယ့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

စတုတၳတန္း (Grade-5) နဲ႔ အ႒မတန္း (Grade-9) စာေမးပြဲေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ မွ ၂၆ ရက္ အတြင္း က်င္းပသြားရန္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ က်န္ရွိတဲ့ေက်ာင္းတြင္းစစ္ စာေမးပြဲေတြကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အတြင္း က်င္းပရန္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုနစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ပိတ္ရက္ေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတဲ့ ဘာသာရပ္အတြက္ ခ႐ိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္း စာေမးပြဲေတြကို သတ္မွတ္စာေမးပြဲ ကာလေနာက္တစ္ရက္သို႔ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕သတ္မွတ္ စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မူလတန္းေအာက္ဆင့္ သင္႐ိုးသစ္ ပထမတန္း (Grade-1) တြင္ စာသင္ခန္းအတြင္း ပုံမွန္ျပဳလုပ္တဲ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္နဲ႔ ရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အသုံးျပဳၿပီး သင္ယူၿပီး စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း (Summative Assessment) အေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစာအေရးအဖတ္နဲ႔ သခ်ၤာတက္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

မူလတန္းေအာက္ဆင့္ သင္႐ိုးေဟာင္း ဒုတိယတန္း (Grade-3)၊ မူလတန္း အထက္ဆင့္ တတိယတန္း (Grade-4)၊ အလယ္တန္း အဆင့္ သင္႐ိုးေဟာင္း ပၪၥမတန္း (Grade-6)၊ ဆ႒ မတန္း (Grade-7) နဲ႔ သတၱမတန္း(Grade-8) တြင္ ႏွစ္ဆုံးစစ္ေဆးျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္ အတြင္း တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ဘာသာစီ ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ႏႈန္း စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တန္းအဆင့္ သင္႐ိုးေဟာင္း နဝမတန္း (Grade-10) အတြက္ ႏွစ္ဆုံးစစ္ေဆးျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အတြင္း ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ေျဖဆိုခ်ိန္ ၂ နာရီ သတ္မွတ္စစ္ေဆးရန္၊ အထက္တန္းအဆင့္ သင္႐ိုးေဟာင္း ဒသမတန္း (Grade-11) အတြက္ ႏွစ္ဆုံးစစ္ေဆးျခင္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အတြင္း ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ ေျဖဆိုခ်ိန္ ၃ နာရီသတ္မွတ္ၿပီး စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒသမတန္း (Grade-11) တြင္ႏွစ္ဆုံးစစ္ေဆးျခင္းကို အေျခခံပညာ ၿပီးေျမာက္မွ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္တယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

-ေဝေဝ