အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရးမဟာဗ်ဴဟာ မူၾကမ္းအေပၚ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့

အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရး မဟာဗ်ဳဟာ (Universal Service Strategy) Draft အေပၚ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၄ အရ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ Universal Service Strategy တစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳစုထားရွိတဲ့ မူၾကမ္းအေပၚ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆက္သြယ္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း