အေျခခံဆက္သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္သံုးခုျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္

ျပည္သူလူထုရဲ႕အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္သံုးခုနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမယ္လို႔ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ (Universal Service Strategy) မူၾကမ္းအေပၚ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကေန သိရပါတယ္။

အဲဒီအစီအစဥ္ေတြကေတာ့ (၁) အေျခခံဖုန္းေခၚဆုိမႈနဲ႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ တည္ေဆာက္ျခင္း (၂) ဒစ္ဂ်စ္တယ္အနာဂတ္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဆက္သြယ္မႈစနစ္နဲ႔ သတင္းအခ်က္ႏွင့္ နည္းပညာေတြ အသံုးခ်ႏိုင္ေရး သင္တန္းေတြပို႔ခ်ေပးျခင္း (၃) ဘာသာစကားမတူညီတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ၊ လူနည္းစုေတြ၊ ဝင္ေငြနည္းပါးသူေတြ၊ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ အထူးစီမံခ်က္ေတြ ပါဝင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Universal Service Strategy မူၾကမ္းမွာ Universal Service Fund ကို ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ လိုင္စင္ရ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ ထည့္ဝင္ေငြနဲ႔ ထူေထာင္သြားဖို႔နဲ႔ အဲဒီရန္ပံုေငြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြက စီးပြားျဖစ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ ေဒသေတြ၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲ့ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိေစေရး အပါအဝင္ အျခား အေျခခံ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖို႔ ေရးဆြဲထားရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Universal Service Strategy မူၾကမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒ၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြ၊ အိုင္တီယူ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ အပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြထံက အေကာင္းဆံုး အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအႀကံေပး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Intelcom ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ျပဳစုေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မူၾကမ္းအေပၚ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆက္သြယ္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းမွာ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း