အေရးေပၚမီးတန္း ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္

emergency-light.jpg

အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ယာဥ္၊ လမ္းေၾကာင္းယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳသည့္ အေရးေပၚမီးတန္းျဖင့္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ခလုတ္ Control box ျဖစ္သည္္။
အေရးေပၚမီးတန္းကို မီးလည္၊ LED စနစ္ မေရြး တြဲဖက္သံုးႏုိင္ၿပီး အထူ၊ အပါးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ အဆင္ေျပေၾကာင္း သိရသည္။ ကားအတြက္ အခ်က္ျပျခင္း၊ လမ္းေတာင္းျခင္းစသည့္ အခ်က္ေပးသံ ၅ မ်ိဳးထိ ပါဝင္သည္။ စပီကာပါဝင္ေသာ မီးတန္းမ်ားအတြက္ မုိက္က႐ိုဖုန္းပူးတြဲပါဝင္ၿပီး အသံအတိုးအက်ယ္ စိတ္ႀကိဳက္ခ်ိန္ညႇိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ စပရိန္ႀကိဳးႏွင့္ျဖစ္ၿပီး တုိက္႐ိုက္ဂ်က္ပင္တပ္ကာ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကားအတြင္းအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ DC12V ျဖင့္သာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တန္ဖုိးမွာ က်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္ျဖစ္ၿပီး Asia Best Link ဖုန္း ၃၉၉၁၂၉ ႏွင့္ ၀၉-၅၁၀၉၄၄၂ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

-ေအာင္ေအာင္