အူရီဒူးျမန္မာမွ အေကာင္းဆံုး ဆုိရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာက႑အတြက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္မွတ္ တမ္းဆုရရွိ

International Quality and Productivity Centre (IQPC Singapore) မွ စီစဥ္က်င္းပခဲ့တဲ့ Customer Experience Asia Excellence Awards 2017 ဆုေပးပြဲ အခမ္္းအနားမွာ အူရီဒူးျမန္မာက အေကာင္းဆံုး ဆုိရွယ္မီဒီယာမဟာဗ်ဴဟာ က႑အတြက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ မွတ္တမ္းဆုကို ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အာရွတစ္ဝွမ္း အေကာင္းဆံုးသံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဒီဆုအတြက္ ဘ႑ာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြထဲမွ လူသိမ်ားထင္ရွားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာကေန အဓိကက႑ႀကီး ၁၂ ခုခြဲၿပီး အေကာင္းဆံုးသံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈဆု၊ အေကာင္းဆံုးသံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕၊ အေကာင္းဆံုး သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ၊ အေကာင္းဆံုးဆိုရွယ္မီဒီယာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ အေကာင္းဆံုး ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေရးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းပညာကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏုိင္မႈ၊ အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္ အေကာင္းဆံုး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈႏွင့္ အျခားက႑မ်ားအတြက္ ဆုရရွိရန္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒီဆုဟာ ေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်ႏုိင္ျခင္း၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ႔ပိုးေပးႏုိင္ျခင္းတို႔အတြက္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ဆက္သြယ္မႈၾကားခံတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အူရီဒူးျမန္မာရဲ႕Chief Customer Experience Officer ျဖစ္တဲ႔ Mr. Philip Joseph က “ ယခု ရရွိတဲ့ဆုက အူရီဒူးရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈမိုင္တုိင္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နဲ႔ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ပိုင္ႏုိင္စြာအသံုးျပဳၿပီး အေကာင္းဆံုး သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အူရီဒူးျမန္မာအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ထူးကဲတဲ့ ႐ိုးရွင္းမႈ အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္ စီမံဖန္တီးတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရာတာ တစ္ခုအျဖစ္ ပိုမိုေအာင္ျမင္လာဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္” လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း