အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ျပင္ဆင္ၿပီး စမ္းသပ္လႊင့္တင္ခဲ့

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ www.amyotha.hluttaw.mm ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္မွ စတင္ကာ အသြင္အျပင္အသစ္၊ ျပည့္စုံေသာအခ်က္အလက္ ရွာေဖြမႈစနစ္ေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္စမ္းသပ္လႊင့္ တင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာ အဓိကအားသာခ်က္ တစ္ခုအေနနဲ႔ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကို ခြဲျခားစစ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ filter ေတြပါရွိလာပါတယ္။ ဘာသာစကားအေနနဲ႔ ျမန္မာဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္းသာ တင္ျပႏုိင္ေပမယ့္လည္း Zawgyi နဲ႔ Unicode ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစည္းအေဝးက႑မွာ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ေတြ၊ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းေတြကုိ pdf နဲ႔သာမက စာသားအေနျဖင့္ပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြက႑မွာ ရွာေဖြလုိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမပုံကိုပါ ပူးတြဲျပသေပးထားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၾကည့္႐ႈလာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မတီေတြက႑မွာ ေကာ္မတီမ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ ကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အႀကံျပဳခ်က္ေပးပို႔လုိသူေတြအေနနဲ႔လည္း [email protected] ကုိ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔ႏုိင္မယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

-သႏၲာ