အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ မ်ားျပားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အခမဲ့ Wi-Fi ဇုန္မ်ား တုိးခ်ဲ႕လႊင့္တင္ ေပးရန္ရိွ

10308771_743503599004958_5032060289481345211_n.jpg

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ားျပည္သူ သြားလာမႈ မ်ားျပားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆံုး သြားေရာက္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဈး ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာမ်ဳိးတြင္ အခမဲ့ Wi-Fi ဇုန္မ်ားကို ပုဂၢလိက အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Red Link Com-munications ကတုိးခ်ဲ႕ ထားရိွေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အဆုိပါ ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဈး ကဲ့သို႔ေသာ လူစည္ကားသည့္ ေနရာႏွစ္ခုႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဝင္းအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အခမဲ့ Wi-Fi ဇုန္ မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ အီးေမးလ္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ အခမဲ့ဧရိယာ ျဖစ္သည့္အတြက္ နာရီဝက္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ Log out က်ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီ၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ဳိးျမင့္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

Red  Link  Communications အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္မကုန္မီတြင္ အခမဲ့ Wi-Fi ဧရိယာသံုးခုကို တုိးခ်ဲ႕ေပးသြားရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ေနရာအခ်ဳိ႕အတြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းသုိ႔ ကမ႓ာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈျမင့္တက္ လာျခင္းႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လူစည္ကားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အခမဲ့အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ဧရိယာမ်ား နည္းပါးေနေသးၿပီး ယခုလတ္တေလာတြင္ Red Link Communications မွလႊင့္တင္ေပးထားေသာ အခမဲ့ Wi-Fi ဇုန္မ်ားမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပုဂံေဒသ တို႔တြင္ ေျခာက္ခုအထိ ရိွေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။

-ယုဇနကုိကို