အမ်ားျပည္သူပုိင္ စာၾကည့္တုိက္ ၄၀ အား ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ားစတင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး အဆင့္ျမႇင့္မá‚

ျပည္တြင္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည့္တုိက္ ၄၄ ခုတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစရန္အတြက္ Ooredoo Myanmar ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ Myanmar Book Aid & Preservation Foundation (MBAPF) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္ မပါေသာ အဖြဲ႕အစည္း (IREX ) တို႔ပူးေပါင္း၍ Tablet ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို အခမဲ့ျပဳလုပ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ Tablet မ်ား တပ္ဆင္ၿပီး Beyond Access Myanmar ဟူသည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ စာၾကည့္တုိက္ ၄၄ ခုကို စတင္ေျပာင္းလဲ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တစ္လအတြင္း ေနာက္ထပ္ စာၾကည့္တုိက္ေပါင္း ၁၅ ခုကိုထပ္မံ၍ နည္းပညာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူပုိင္ စာၾကည့္ တုိက္မ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္  စာၾကည့္တုိက္မ်ား အျဖစ္သုိ႔  ေျပာင္းလဲၿပီး ေခတ္ႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာရန္အတြက္ Beyond Access Myanmar အမည္ရိွ အဆုိပါ အစီအစဥ္အား အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကနယ္ပယ္မွ လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္း စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Ooredoo Myanmar မွသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည့္တုိက္ ၅၅ ခုတြင္ အင္တာနက္ စနစ္ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ Ooredoo Myanmar ကေထာက္ပံ့ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာၾကည့္တုိက္မွဴးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာစနစ္ကို အသံုးျပဳလာႏုိင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးသြားမည္ဟု အဆုိပါ ကာတာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ၏ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ စာၾကည့္တုိက္မ်ား နည္းပညာကို အသံုးခ်ၿပီး တုိးတက္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ ၅၅ ခုႏွင့္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အထက္ပါ ပုဂၢလိက နယ္ပယ္မွ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲတင့္က ေျပာၾကားသည္။

-ယုဇနကိုကို