အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ရန္ေဆြးေႏြးဖလွယ္

Singpore Management University အႀကီးအကဲမ်ားမွ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ရန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲဲကို Novotel Yangon Max ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံအစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈခိုင္မာ အားေကာင္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး SMU ရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာင္စီ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီပြဲကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ နီးပါးနဲ႔အတူ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးနယ္ပယ္မွ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊SMU အႀကီးတန္း အရာရွိေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ SMU ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ တက္ေရာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

-ေကာင္းျမတ္ထြန္း