အနာဂတ္တြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ Ultabook အခ်ိဳ႕၌ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းနည္းပညာ ပါ၀င္လာမည္

screenshot.jpg

Intel ကုမၸဏီသည္ အနာဂတ္တြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ Ultabook ႏွင့္ဆဲလ္ဖုန္းတို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ Integrated Device Technology ကိုမိတ္ဆက္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၎သည္ အနာဂတ္တြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ Ultrabook မ်ား၌ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ အားသြင္းႏုိင္မည့္ chipset မ်ားအား

တီထြင္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Intel (WCT) ၏ Wirelss Charging Technology ဟုအမည္ရေသာ တီထြင္ဖန္တီးမႈသည္ အားကုန္ခမ္းသြားသည့္ gadget ကို WCT dection software ဖြင့္ထားၿပီး WCT အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ Ultabook ၏ တစ္လက္မအကြာအေ၀းတြင္ တစ္နာရီအၾကာခန္႔ ထား႐ံုျဖင့္ အားအျပည့္ သြင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ chipset ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ reference design အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္အသင့္ရွိေနေၾကာင္း Intel ကုမၸဏီမွ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သံုးစြဲသူမ်ားထံ အဆိုပါနည္းပညာ ေရာက္ရွိလာမည့္အခ်ိန္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။

ေရးသားသူ -ေနာင္ေနာင္
Ref: CNET