အစုိးရ႐ံုး ဌာနမ်ား eGovernment စနစ္အသံုးျပဳမႈ တုိးတက္လာေစရန္ ကမၻာ႔ဘဏ္ ကူညီမည္ဟုဆို

ကမ႓ာ့ဘဏ္သည္ အစိုးရ႐ံုး ဌာနမ်ား၏ eGovernment စနစ္ အသံုးျပဳမႈ အခန္းက႑ကုိ တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  eGovernment လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကမ႓ာ႔ဘဏ္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ လုပ္ငန္းသံုးခုကို အဓိက လုပ္ေဆာင္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ကမ႓ာ့ဘဏ္သည္ ျပည္တြင္း၌ Data Center မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ National Gateway မ်ားတည္ေဆာက္ ေပးျခင္းတုိ႔ကို အဓိကကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကမ႓ာ့ဘဏ္အဖြဲ႕ အစည္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိက်သည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ျပ ႒ာန္းႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီမႈမ်ား ေပးသြားရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရိွသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရိွထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ႓ာ့ဘဏ္မွ အုိင္စီတီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ပါဝင္သည့္ တာဝန္ရိွအဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရိွသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာႏုိင္ ေစရန္အတြက္လည္း ကမ႓ာ့ဘဏ္က ေထာက္ပံ့မႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရး က႑တုိးတက္ လာေစေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ အဆင့္ျမင့္ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အကူအညီ ရယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရိွ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးကို အဓိက အကူအညီေပးမည့္ ကမ႓ာ့ဘဏ္၏ အစီအစဥ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္း၊ အင္တာနက္ အစရိွသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ရိွ အေနအထားထက္ ပိုမိုတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုမိုလိုအပ္သည့္ အဆုိပါ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္မည္ျဖစ္သည္။

-ယုဇနကိုကို