အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို အာမခံခ်က္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ပံုစံ MPT ျပဳလုပ္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အာမခံခ်က္ပါတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္နဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္စနစ္ ကို MPT ကေဆာင္ရြက္လိုက္ပါတယ္။
B2B Customers ေတြအေနနဲ႔ Fiber Internet, Leased Line and International Private Leased Circuit စတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အာမခံခ်က္ေတြ ပါဝင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (SLA) စံႏႈန္းအသစ္နဲ႔ ရန္ကုန္မွာ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ျပန္အမ္းေငြ အစီအစဥ္ အာမခံခ်က္ေတြ ပါဝင္တယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိသုံးစြဲေနသူေတြအျပင္ စတင္သုံးစြဲမယ့္ သူေတြအေနနဲ႔ MPT ရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အသုံးျပဳျခင္းအတြက္ မွတ္ပံုတင္ ေပးသြင္းၿပီးသြားရင္ အလိုအေလ်ာက္ ပရီမီယံလုပ္ငန္း အသံုးျပဳသူမ်ားစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းေပးသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လိုင္းေႏွးျခင္း၊ ကြန္ရက္က်ဆင္းျခင္း ၊ ျပတ္ေတာက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝနဲ႔ ၾကာခ်ိန္အေပၚ မူတည္ၿပီး ျပန္အမ္းေငြ အာမခံမယ္လို႔ MPT က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ Fixed Line ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ စံႏႈန္းအသစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ျပန္အမ္းေငြ အာမခံအစီအစဥ္ အေၾကာင္းေတြကို [email protected] ကို ေမးျမန္းႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း