အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆုိင္ရာပညာရပ္မ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ၁၂ နာရီ အထိ Novotel Hotel Yangon Eureka Room မွာက်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဂ်င္နီယာနယ္ပယ္တြင္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ရပ္တည္နုိင္ရန္ မျဖစ္မေနသိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို PSB Academy (Singapore) ေက်ာင္းမွတာ၀န္ရွိသူက အေသးစိတ္လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ပြဲမွာ Engineering နယ္ပယ္တြင္ ပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္နုိင္ရန္ သိရွိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြ၊ ပိုလီဒီပလိုမာနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် ၊ အဂၤလန္နိင္ငံတို႔မွေပးအပ္မယ့္ အင္ဂ်င္ နီယာဘြဲ ႔ေတြရဲ ႔ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြအေၾကာင္း၊ Mechanical ႏွင္႔ Electronic Electrical ကြာျခားခ်က္မ်ား၊ စင္ကာပူမွ တစ္ဆင္႔ ၾသစေၾတးလ်သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ သင္ယူလိုပါကႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္မ်ား၊ ေက်ာင္းၿပီးပါက လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အလားအလာမ်ား အေၾကာင္း စတာေတြကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲတက္ေရာက္လုိသူေတြအေနနဲ႔ Crown Education ဖုန္း- ၀၁ ၅၂၇ ၈၃၈ ၊ ၀၉ ၉၇၇ ၉၇၇ ၂၀၀ ႏွင့္ ၀၉ ၄၄ ၅၅ ၆၆ ၇၀၁ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းတက္ေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။