အဂၤလိပ္ဘာသာစကားရဲ႕ အေရးပါပံုနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေန

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားရဲ႕ အေရးပါပံုနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတာင္းဆိုမႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လက္ေတြ႕မွာ အခက္အခဲေတြ မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) မွ ေနာ္ခရစၥထြန္း(ခ) ေဒါက္တာအာကာမိုးက ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

” ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဟာ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ပညာရပ္ဆုိင္ရာအတြက္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ အဂၤလိပ္စာကို ေအာင္ျမင္ထိေရာက္စြာ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတစ္ေျပးညီ သင္ယူႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းပါတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြထဲမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ အေရးပါပံုေတြ ပါ၀င္သြားပါၿပီ ” လုိ႔ ေဒါက္တာအာကာမိုးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Global Education မွာ ကမၻာႀကီးကိုခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔သာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးၾကၿပီး English 4 Skills နဲ႔သာ အရည္အခ်င္းစစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားပညာေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရန္ တိုက္တြန္းအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

-သႏၲာ