သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေျပာင္းေလွ်ာက္ထားမႈ ပံုစံေျပာင္းလဲ

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (University of Information Technology) ေက်ာင္းေျပာင္းေလွ်ာက္ထား သူေတြအတြက္ ပံုစံေျပာင္းလဲ ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုပညာသင္ႏွစ္မွာ မိမိတို႔တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္တဲ့ခုႏွစ္ရဲ႕တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရမွတ္အေပၚအ ေျခခံစဥ္းစားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္တဲ့ ခုႏွစ္ရဲ႕ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္အမွတ္ မီွမွသာေက်ာင္းေျပာင္းလက္ခံမွာျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ယခင္ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ေတြမွာ ေက်ာင္းေျပာင္းလက္ ခံႏိုင္ခဲ့တာဟာ ၆-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႔က သိပံၸနွင့္နည္းပညာ၀န္ၾကီးဌာနမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ တကၠသုိလ္ မ်ားလုပ္ငန္းညႇိနွိဳင္းအစည္းအေ၀းရဲ႕ ညႇိနွိဳင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ယခုခ်ိန္မွာေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထပ္မံထြက္ရွိလာတ့ဲ မူအရ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ ထားပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း