လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအေၾကာင္း JCUS မွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေပးမည္

ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ေတြ႔ရသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိေစဖို႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံ JCUS မွ ဝါရင့္ Lecturer ကို STUDY ABROAD Information Centre က ဖိတ္ေခၚ ေဆြးေႏြးေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

STUDY ABROAD Information Centre မွ ပညာေရးကို အထူးအေလးေပးေသာ မိဘမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ James Cook University မွ Lecturers တစ္ဦးကို ဖိတ္ေခၚကာ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၁ နာရီခြဲအထိ Novotel Hotel (Eureka Room) နဲ႔ ဇန္နဝါရီလ (၂၈)ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲအထိ STUDY ABROAD (Mandalay Office) မွာေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အၿမဲေျပာင္းလဲေနတဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အခ်က္အလက္ စာရင္းဇယားမ်ား ေပၚမူတည္ၿပီး ညိွႏႈိင္းဖလွယ္တတ္ပံုမ်ား၊ ေရွ႕လာမည့္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိၿပီး မိမိအနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းေတြကို ဖန္တီးတတ္ပံုမ်ား၊ စင္ကာပူနိုင္ငံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတိုိ႔မွာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ားမွ တၿပိဳင္နက္တည္း Double major ရယူႏိုင္မယ့္ ဘြဲ႔ႀကိဳႏွင့္ ဘြဲလြန္ ဒီဂရီမ်ားအေၾကာင္းကို Lecturer , Dr.Adrian Bradshaw က ရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြအေနနဲ႔ STUDY ABROAD Information Centre ဖုန္း – ၀၉ ၅၁၅၁ ၀၀၈ ၊ ၀၉ ၇၃ ၂၄၂၄ ၀၄ ႏွင့္ မႏၱေလး ႐ုံး ဖုန္း (၀၉) ၄၂၀၀ ၉၉၉၉၇ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာျ ဖစ္ပါတယ္။