လုိအပ္လ်က္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခန္႔ထားခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

လုိအပ္လ်က္ရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ခန္႔ထားခြင့္ရရွိေရးကို ႀကိဳတင္စီမံကိန္း ေရးဆြဲတင္ျပ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ ပညာေရး ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

” အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနေအာက္မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြအားလံုးမွာ တစ္ေက်ာင္းခ်င္းတြက္ခ်က္မႈအရ အထက္တန္းျပ ၁၁၃၅၀ ဦး၊ အလယ္တန္းျပ ၂၂၃၃၁ ဦး ၊ စုစုေပါင္း ၃၃၆၈၁ ဦး လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီလုိအပ္ခ်က္ေတြကို ႀကိဳတင္စီမံကိန္းေရးဆြဲ ျပဳစုတင္ျပကာ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ၁၁၂၂၇ ဦး၊ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ၁၁၂၂၇ ဦး၊ ၂၀၂၀-၂၁ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ၁၁၂၂၇ ဦး ခန္႔ထားခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါကလည္း တစ္ေျပးညီေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” လုိ႔ ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းသစ္ေတြ ခန္႔ထားျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးနဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနေတြဆီကို တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ရယူကာ ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အဆိုပါအေၾကာင္းအရာကို ဝန္ႀကီးက ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ေပါက္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးရဲထြန္းဝင္းက ေမးျမန္းတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ လစ္လပ္ေနေသာ သင္ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စီမံေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား အလ်င္အျမန္ ခန္႔ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကိုု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

-သႏၲာ