လိုင္စင္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္မ်ားအား မတ္လ ၆ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ သက္တမ္းတိုးေပးမည္

လိုင္စင္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ေတြကို မတ္လ ၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သက္တမ္းတိုးေပးသြားမယ္လို႔ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနကေန သိရပါတယ္။

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေတြ မထြက္ရွိခင္ ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့လိႈင္းႏႈန္း အသံုးျပဳခြင့္ပါဝင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းဆုိင္ရာ လိုင္စင္ေတြအနက္ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတဲ့ လိုင္စင္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္တဲ့ လိုင္စင္ေတြကို ကနဦးအခေၾကးေငြ ထည့္သြင္းေကာက္ခံၿပီး လိုင္စင္သက္တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သတ္မွတ္ရက္မွာ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုး လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတဲ့ လိုင္စင္ေတြကို လိုင္စင္စာရင္းကေန အၿပီးပယ္ဖ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ အခန္း (၇) ပါ အသြင္ကူးေျပာင္း ျပဌာန္းခ်က္အရ လိႈင္းႏႈန္းအသံုးျပဳခြင့္ ရရွိထားသူေတြဟာ အဲဒီနည္းဥပေဒ ျပဌာနန္းၿပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ နည္းဥပေဒပါ ျပဌာန္း ခ်က္ေတြကို လိုက္နာၿပီးျဖစ္ေစရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေတြ မထြက္ရွိခင္ထုတ္ ေပးခဲ့တဲ့လိႈင္းႏႈန္း အသံုးျပဳခြင့္ပါဝင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းဆိုင္ရာ လိုင္စင္ေတြကေန အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ ျပဌာန္းခ်က္ေတြကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိတဲ့ လိုင္စင္ေတြကို ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အတိုင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အသိေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း