လိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္

လိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြမ်ား ေျပာင္းလဲေကာက္ခံျခင္းအတြက္ အမ်ားျပည္သူ သေဘာထားေတာင္းခံျခင္း ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြေတြကို ေျပာင္းလဲေကာက္ခံဖို႔အတြက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၂၄၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ဃ) အရ အမ်ားျပည္သူ သေဘာထား ေတာင္းခံမႈ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမယ့္ဇယားကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ www.motc.gov.mm မွတစ္ဆင့္ PDF ဖိုင္နဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဲဒီ လိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြမ်ား ေျပာင္းလဲေကာက္ခံရန္ လ်ာထားတဲ့ ဇယားအေပၚ အႀကံျပဳလိုတာေတြရွိရင္ ၁၉.၁.၂၀၁၈ ရက္အထိ ဆက္သြယ္ အႀကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳစာေပးပို႔ရန္လိပ္ စာေတြဟာ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၀၆၇-၃၄၀၇၃၅၀၊ [email protected] ကိုလည္းေကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦး စီးဌာန ၀၆၇-၃၄၀၇၆၀၉၊ [email protected] ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လိုင္စင္ႏွင့္စစ္ေဆးေရး ဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ၀၆၇-၃၄၀၇၂၁၇၊ [email protected] တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုတဲ့ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈေတြကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ စိစစ္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဲဒီလိုင္စင္ရ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းေတြအနက္မွ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီေတြဟာ လိုင္စင္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ရွိၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားစဥ္က တင္ျပခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ဝင္ေငြေတြ မရရွိတာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးသြင္းျခင္းမရွိသည္ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ လိုင္စင္ပါစည္းကမ္း ခ်က္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြန္အခမ်ား ရရွိေစရန္လည္းေကာင္း၊ မလိုလားအပ္ဘဲ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္းေတြ မျဖစ္ေပၚေစေရး အတြက္လည္းေကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၂၄၊ နည္းဥပေဒ ၂၄၊ နည္းဥပေဒခြဲ (ဂ) အရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဇယား (၁) ပါ အခြန္အခေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လိုင္စင္အခြန္အခေကာက္ခံမႈ ပံုစံေတြကို ကုိးကားၿပီး ျပင္ဆင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္အတြက္ လိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခေၾကးေငြေတြ ျပင္ဆင္ရန္လ်ာ ထားခ်က္အရ ဥပမာအားျဖင့္ ကြန္ရက္အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ (အထူး) ကို မူလေကာက္ခံသည့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး သက္ဆုိင္ရာ၀င္ေငြရဲ႕ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံရန္လ်ာ ထားတဲ့ႏွစ္စဥ္ေၾကးကို သက္ဆိုင္ရာဝင္ေငြရဲ႕ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔မဟုတ္ က်ပ္သိန္း ၆၀ တို႔အနက္မွ မ်ားရာကို ေပးေဆာင္ရမယ့္ အျဖစ္အလည္းေကာင္း အစရွိသည္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း