ရန္ကုန္ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေပါင္း၂၀ ေက်ာ္မွ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ အိမ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ၏ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို kaymu.com.mm မွအြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ အျခားၿမိဳ႕ ၂၃ ၿမိဳ႕အတြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစၥည္း၏ တန္ဖိုးအေပၚ အခေၾကး ေငြေကာက္ယူျခင္း မရွိေသးဘဲ ပို႔ေဆာင္မႈအတြက္သာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ www.kaymu.com.mm တြင္ဖက္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊  လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို အြန္လိုင္းမွ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၄ နာရီလံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္  Mobile  App တို႔မွ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔လက္ထဲ မွာယူထားေသာ ပစၥည္းေရာက္ရွိမွသာ ေငြေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ မိမိႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ အဝတ္အထည္၊ ဖိနပ္မ်ား၊ လက္ပတ္နာရီမ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ႏွင့္ဧည့္ခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပ၊ ကေလးအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာ၊ အားကစားသံုး ပစၥည္းမ်ား စသည္ျဖင့္ ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ခြဲျခားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဝယ္ယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ကိုလည္းေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ဝယ္ယူလိုျခင္း၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

-ထြန္းထြန္း