ရန္ကုန္၌ ဆင္းမ္ကတ္ ၁ သန္းကို Telenor စတင္ေရာင္း

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္၌ Telenor မိုဘိုင္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၆ ေထာင္ဝန္းက်င္၌ စတင္ေရာင္းခ်ေနၿပီဟု သိရသည္။

Telenor သည္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြက္ ဆင္းမ္ကတ္ေပါင္း  ၁ သန္းေရာင္းခ်ရန္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ လ်ာထားေၾကာင္း အဆိုပါ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရာ၌ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္မ်ား ေပၚေပါက္မႈ မရွိေစရန္ မွတ္ပံုတင္ တစ္ခုလွ်င္ ဆင္းမ္ကတ္တစ္ကတ္ကိုသာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္းမ္ကတ္ ၁ သန္းအတြက္ Telenor သည္ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၃၀၅ တိုင္ကို ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္၌ စိုက္ထားေသာ္လည္း ကြန္ရက္စတင္ကာ စျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ မိုဘိုင္း ဖုန္းလိုင္းမ်ားအတြက္ ကြန္ရက္က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း Telenor က သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ကြန္ရက္ျဖစ္ရန္ တာဝါတိုင္ေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔လိုအပ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္၌ တာဝါတိုင္လိုအပ္ခ်က္၏ တစ္ဝက္နီးပါးကိုသာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ Telenor သည္ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အတြက္ ဆင္းမ္ကတ္ ၁ သန္းကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

-ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္