ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားျဖင့္ ဖလွယ္ထားေသာ သူငယ္တန္း ျမန္မာဖတ္စာအု

သူငယ္တန္း ျမန္မာဖတ္စာ အုပ္မ်ားကို တုိင္းရင္းသားဘာသာ စကားျဖင့္ ဖလွယ္ထားေသာ္ လည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အသံုးမျပဳေသးေၾကာင္း အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး (ပညာ) ေဒၚစန္းစန္းရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒအခန္း (၇) ပုဒ္မ ၄၃ (က) တြင္ သင္ၾကားေရးတြင္ ျမန္မာဘာသာ  (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ ႏွစ္ဘာသာ တြဲ၍ျဖစ္ေစ သင္ၾကားႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္း ပါရွိၿပီး ပုဒ္မ ၄၃ (ခ) တြင္ အေျခခံ ပညာအဆင့္တြင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိလွ်င္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကို ျမန္မာဘာသာစကားႏွင့္အတူ သင္ၾကားမႈ ဘာသာစကားအျဖစ္ တြဲဖက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းပါရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာဖတ္စာအုပ္မွာ သူငယ္တန္းက ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွာပဲ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ သူ႔ဘာသာစကားအလိုက္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြ ႐ုိက္ႏွိပ္သံုးေန ၿပီး အေျခခံပညာအမွတ္ (၂) က ႐ိုက္တယ္။ တို႔အမွတ္ (၃) မွာကေတာ့ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံုေန ထုိင္ေပမယ့္ ကေလးေတြက ဗမာစကား တတ္ၾကတယ္။ ဗမာ စကားေျပာၿပီး နားလည္ၾကတယ္”ဟုေဒၚစန္းစန္းရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတပညာေရး အႀကံေပး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာရင္ရင္ႏြယ္ကလည္း ကေလးငယ္မ်ားကို မိခင္ဘာသာ စကားျဖင့္ သင္ၾကားသည္မွာ ပိုမို ေကာင္းမြန္ၿပီး ဘာသာစကားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပညာ ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကြန္ရက္မွာ ေျပာၾကားထားရာတြင္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားကို သင္ၾကားရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကား အေျချပဳ၍ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝရန္ႏွင့္ သင္ၾကားရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။