ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား အတြက္ ဝင္ခြင့္ေခၚယူ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား အတြက္ ဝင္ခြင့္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပါရဂူဘြဲ႕ သင္တန္းေတြျဖစ္တဲ့ Ph.D (IT), Ph.D(EcE), Ph.D(Materials&Met) ကို ဇြန္လမွာ ဖြင့္လွစ္သြား မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္တန္းကို နည္းပညာ၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားမွ M.E (IST,CE, IT, EcE, EC, Mat&Met, Met&Mat) နဲ႔ M.C.Sc, M.C.Tech ဘြဲ႕မ်ားရရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလို ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက ဦးစီးဌာနမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီၿပီး အထက္ပါ မဟာအင္ဂ်င္နီယာ၊ မဟာကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ မဟာကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဘြဲ႕ရ ဝန္ထမ္းမ်ား ဝင္ခြင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆို ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနအႀကီးအကဲေထာက္ခံခ်က္ နဲ႔တြဲ၍လည္းေကာင္း၊ ပုံမွန္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေထာက္ အထားမ်ား ပူးတြဲ၍လည္းေကာင္း တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေမ ၄ ရက္မွာ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္နဲ႔ ေမ ၅ ရက္ တို႔မွာ အထူးျပဳဘာသာရပ္ကို စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ၿပီး လူေတြ႕စာေမးပြဲကို ေမ ၂၅ ရက္ မွာ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ ေလၽွာက္လႊာေတြကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္မွ စတင္ ထုတ္ယူနိုင္ၿပီး အဆိုပါရက္မွ စတင္ကာ ေမ ၂ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနမွာ တင္သြင္းရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ေဝေဝ