မႏၲေလးအိတ္ခ်ိန္း ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေျပာင္းလဲမည္

မႏၲေလးအိတ္ခ်ိန္းကို ေခတ္မီအိတ္ခ်ိန္းစက္ေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိအသံုးျပဳေနတဲ့ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းေတြကို ဂဏန္း ၇ လံုးပါတဲ့ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း အသစ္ေတြနဲ႔ ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာရွိတဲ့ မႏၲေလးအိတ္ခ်ိန္း၊ ေစ်းခ်ိဳအိတ္ခ်ိန္းေတြကို ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မွာ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

နံပါတ္အသစ္ကေန အေဟာင္းကိုေျပာင္းလဲေနစဥ္ကာလအတြင္းမွာ MPT က call forward ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ေပးထားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၈ မတ္လအထိ ေပးထားမွာျဖစ္ၿပီး နံပါတ္အသစ္ကို ေျပာင္းလဲေနခ်ိန္မွာ နံပါတ္အသစ္ကိုေရာ ေျပာင္းလဲတဲ့ နံပါတ္ကိုေရာေခၚဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲသြားမယ့္ နံပါတ္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာအိတ္ခ်ိန္းေတြမွာ ေၾကညာေပးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း