မိတၳီလာ ဗဟိုပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ IP Networking Lab ကို Huawei လွဴဒါန္း