ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိ အြန္လိုင္းမွစစ္ေဆးေပးသည့္စနစ္ တကၠသိုလ္ ၆၂ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္

တကၠသိုလ္ေတြက ထုတ္ေပးတဲ့ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေတြ၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြကို မွန္ကန္မႈရွိမရွိ အြန္လိုင္းကေန စစ္ေဆးေပးတဲ့ စနစ္ကို တကၠသိုလ္ ၆၂ ခုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီအြန္လိုင္းကေန စစ္ေဆးေပးတဲ့စနစ္ဟာ ဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ေပၚတယ္နဲ႔လည္း တစ္ေပါင္းတည္းပူးတြဲ လႊင့္တင္ထားၿပီး တကၠသိုလ္ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ Data အခ်က္အလက္ေတြ သိမ္းထားတဲ့ Student Database တစ္ခုစီ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္နဲ႔ နည္းပညာတကၠသိုလ္ စုစုေပါင္း ၆၂ ခုတို႔နဲ႔အဲဒီစနစ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီစနစ္ကို အေျခခံအုတ္ျမစ္ တစ္ခုအျဖစ္ထားရွိၿပီး Student Clearance House Authority စနစ္အျဖစ္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ Phase by Phase အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စက္မႈနည္းပညာျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အီလက္ထေရာနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အိုင္စီတီနည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန ကေန သိရပါတယ္။

Government to Citizen Service (G2C) တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာကေတာ့ cvs.moe-st.gov.mm ျဖစ္ပါတယ္။