ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ဒုတိယဝန္ႀကီးတစ္ဦး ခန္႔အပ္

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးသာဦးကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး လိုက္တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၄၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ၊ (ဃ) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၉) တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္ေတြအရ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အမိန္႔အမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္န႔ဲထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း