ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ M.Ed ဘြဲ႔ရမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ပညာေရးဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ M.Ed ဘြဲ႔ရ Educator မ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္က M.Ed ဘြဲ႔ရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ (၂) ႏွစ္သင္ ပညာေရးေကာလိပ္မွ (၄) ႏွစ္သင္ ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ M.Ed ဘြဲ႔ရ Educator မ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ မူလတန္းပညာ သင္ယူူေနသူတိုင္း မူလတန္းပညာ သင္ယူၿပီးေျမာက္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ မူလတန္းပညာေရးသည္ အေျခခံပညာေရး၏ အေရးအႀကီးဆံုး အတန္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး မူလတန္းပညာေရး Grade-1, Grade-2, Grade-3 အတန္းမ်ားက ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ေမြးစကစၿပီး ၈ ႏွစ္အရြယ္အတြင္း အေျခခံစာဖတ္၊ စာေရး၊ အတြက္မ်ား ကြ်မ္းက်င္ေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ပါက ကေလးငယ္ရဲ႕ ဘဝတစ္သက္တာအတြက္ စာဖတ္၊ စာေရး၊ အေျခခံသခၤ်ာ ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမာက္ ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ လူသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္၊ အမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္၊ တီထြင္ၾကံဆတတ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ သင္ၾကားသင္ယူ ေလ့က်င့္ေပးၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

-ေဝေဝ