ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Data Center တြင္ Cloud Hosting ျပဳလုပ္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား Data Center တြင္ Cloud Hosting ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈနည္းပညာ ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အီလက္ထေရာနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အိုင္စီတီနည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဌာနကေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္ေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ Data Center မွာ Cloud Hosting ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနတာလို႔ ဆိုပါတယ္။

အျခားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ICT Capacity ျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ICT Infrastructure ျပည့္စံုေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ေတြေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ e-Government ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးတာမ်ိဳးလည္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဘြဲ႔လက္မွတ္ေတြကို မွန္ကန္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳ ေပးႏိုင္တဲ့စနစ္၊ e-book ေတြ မွ်ေဝအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့စနစ္၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံ ေက်ာင္းေတြရဲ႕ တည္ေနရာနဲ႔ ေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့စနစ္ စတာေတြပါဝင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အဆင္ျမင့္ အရာရွိႀကီးေတြနဲ႔ ႐ံုးလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ email စနစ္၊ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုကို လိုအပ္သလို ရွာေဖြအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့စနစ္ စတာေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း