ပညာေရးတကၠသုိလ္ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပညာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပညာေရးတကၠသုိလ္ အခန္းက႑သည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ ပညာေရးေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ေက်ာင္းေနႏႈန္းျမင့္မားေရး၊ ေက်ာင္းထြက္သူ မရွိေရး၊ ပညာသင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေရးတို႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ မည္သည့္ခြဲျခားမႈမ်ွမရွိဘဲ မူလတန္းေက်ာင္းေန အရြယ္အားလံုး မူလတန္းပညာသင္ယူ ၿပီးေျမာက္ေရးကို အေလးထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း၊ Grade1, Grade2, Grade3 ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအားလံုးကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စာဖတ္ႏိုင္ရန္ စာေရးႏိုင္ရန္ အေျခခံသခ်ၤာတြက္ႏိုင္ရန္ သင္ၾကား၊ သင္ယူေလ့က်င့္ေပးပါက တစ္သက္လံုးအတြက္ စာေရးႏိုင္စာဖတ္ႏိုင္ တြက္ခ်က္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ B.Ed ဘြဲ႔ရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေမြးထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနနဲ႔ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ကၽြမ္းက်င္မႈအျပင္ အဂၤလိပ္စာ၊ ICT အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္နဲ႔ စာမ်ားမ်ားဖတ္ၿပီး သုေတသနစာတမ္း၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိေရာက္အက်ဳိးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း သင္တန္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အေနနဲ႔လည္း ဘြဲ႕ရတဲ့အခါ ကုိယ္တာဝန္က်ရာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို လူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္၊ အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္၊ တာ၀န္ယူ၊ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္တတ္ေအာင္၊ တီထြင္ႀကံဆႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ေဝေဝ