နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား Telenor ၏ လုပ္ငန္းခြင္အားေလ့လာႏိုင္

နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ခြင့္ေလ့လာမႈအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို Telenor Myanmar ကေဆာင္ရြက္လိုက္ပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္ တကၠသိုလ္နဲ႔ ေကာလိပ္ သံုးခုတို႔နဲ႔ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားတယ္လို႔ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ သန္လ်င္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခဲြမႈ ပညာဒီဂရီေကာလိပ္နဲ႔ ေမွာ္ဘီနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႕ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီလိုလက္ မွတ္ေရးထိုး ကတိက၀တ္သေဘာတူညီမႈအရ Telenor အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းနဲ႔ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေဟာ ေျပာပြဲေတြ၊ အလုပ္ခြင္ ေလ့လာေရး သြားေရာက္မႈေတြနဲ႔ အလုပ္သင္ အစီအစဥ္ေတြကိုျပဳလုပ္ေပး သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

“လုပ္ငန္းခြင္ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ေတြဟာ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အမွန္တကယ္ လက္ရွိ အသံုးခ်ေနၾကတဲ့ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာေတြနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သလို လူငယ္ေတြအတြက္ အနာဂတ္မွာ ရရွိႏိုင္မယ့္ ေလ့လာသင္ယူမႈနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ပါ ထိေတြ႕မႈ ရွိေစမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုလို လုပ္ငန္းခြင္ ေလ့လာ ေရး အစီအစဥ္ေတြကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးတာျဖစ္ပါတယ္ ”ဟု Telenor Myanmar ရဲ႕ Chief People Officer ျဖစ္သူ Ronny Bakke-Naevdal က ေျပာပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေတြမွာ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း နည္းပညာတကၠသိုလ္က တတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၁၄၀ ဦးဟာ အလုပ္ခြင္ ေလ့လာမႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ Telenor ရန္ကုန္႐ံုးခ်ဳပ္ကို လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပံုနည္းနာေတြ၊ လူငယ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ Telenor ကေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ အိုင္တီ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္းနဲ႔ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကိုေလ့လာခဲ့ၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။