ဓာတ္ပံု သို႔မဟုတ္ screenshot မ်ားကို ပံုတစ္ခုတည္းအျဖစ္ အစီအရီ ထားရိွျခင္း

quick-picture-tools-combine-images.png

Blogger မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ content creator မ်ားသည္ ၎တို႔၏ screenshot မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အစီအရီထားရိွလိုသည့္အခါ မျပည့္စံုသည့္ blog tool မ်ားေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေဘးခ်င္းကပ္ အစီအရီထားရိွႏိုင္မည့္ Quick Picture Tools – Combine Images ဟုေခၚေသာ Web tool တစ္ခုျဖင့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ပံုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။