ဒုတိယအႀကိမ္ ပခုကၠဴ ဘားကမ့္ တက္ေရာက္သူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပခုကၠဴဘားကမ့္တြင္ တက္ေရာက္သူ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ ေမးျမန္းသိရွိရသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ဘားကမ့္ Barcamp Pakokku 2014 ကို ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ တိေလာက ရာမေက်ာင္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ႏွင္ ၂၆ ရက္မ်ား၌ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမ အႀကိမ္က်င္းပခဲ့စဥ္က တက္ေရာက္သူဦးေရ ၂၇၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ Barcamp Pakokku ၂၀၁၄ တြင္ အိုင္စီတီနည္းပညာဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို အသိပညာ ေ၀မွ်ခဲ့ၾကသည္။