ဒီဇင္ဘာလတြင္ အခမဲ့ Xbox Music Streaming ဝန္ေဆာင္မႈကို Microsoft ရပ္ဆုိင္းမည္

xbox-one.jpg

Microsoft သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္  Xbox Music streaming ဝန္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ Xbox ဂိမ္းစက္ တရားဝင္ ေရာင္းခ်သည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး Xbox Music streaming အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား အားလုံးတြင္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္း သြားေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၎ဝန္ေဆာင္မႈ ေနရာတြင္ Microsoft သည္ လစဥ္ေၾကး ေပးသြင္း၍ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ Xbox Music Pass ဝန္ေဆာင္မႈကို အစားထုိး သြားမည္ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ Xbox ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္း Xbox Music ဝန္ေဆာင္မႈ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္မည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

-စိုးထက္
Ref: Hardcoregamer