ဒစ္ဂ်စ္တယ္အလုပ္အကိုင္ျပပြဲ ေလွ်ာက္ထားသူ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိဟုဆို

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အလုပ္အကိုင္ျပပြဲတြင္ အလုပ္အကိုင္ေနရာေပါင္း (၅၀၀)ေက်ာ္ကို ေခၚယူခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူစုစုေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ အူရီဒူး(ျမန္မာ)၊ မက္စ္(ျမန္မာ)၊ ကိုကာကိုလာ၊ Capital Diamond Star Group ႏွင့္ RMA ကုမၸဏီမ်ား၏ လစ္လပ္ေနရာမ်ားကို အမ်ားဆံုး ေလွ်ာက္ထားၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူအမ်ားစုမွာ ပ်မ္းမွ်အေနျဖင့္ အသက္(၂၅)ႏွစ္မွ(၂၇)ႏွစ္ၾကား လူလတ္ပိုင္းအရြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း work.com.mm ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရသိရသည္။